Cách kiểm tra xem Java đã được cài đặt chưa

1. Khái quát chung

Trong hướng dẫn ngắn này, chúng ta sẽ xem xét một số cách để xác định xem Java có được cài đặt trên máy hay không.

2. Dòng lệnh

Đầu tiên, hãy mở cửa sổ lệnh hoặc thiết bị đầu cuối và nhập:

> java -version

Nếu Java được cài đặt và PATH được định cấu hình chính xác, đầu ra của chúng tôi sẽ tương tự như:

java version "1.8.0_31" Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_31-b13) Java HotSpot(TM) Client VM (build 25.31-b07, mixed mode, sharing)

Nếu không, chúng tôi sẽ thấy thông báo lỗi như thông báo bên dưới và chúng tôi cần kiểm tra ở nơi khác:

'java' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file.

Thông báo chính xác mà chúng tôi thấy sẽ khác nhau tùy thuộc vào hệ điều hành được sử dụng và phiên bản Java được cài đặt.

3. Khi đường dẫn không được đặt

Đi tới một dòng lệnh và nhập java -version có thể cho chúng tôi biết chắc chắn rằng Java đã được cài đặt hay chưa. Tuy nhiên, nếu chúng tôi thấy thông báo lỗi, Java có thể vẫn được cài đặt - chúng tôi chỉ cần điều tra thêm.

Nhiều cuộc thảo luận về việc sử dụng java -version đề cập đến biến môi trường JAVA_HOME. Điều này gây hiểu lầm vì JAVA_HOME sẽ không ảnh hưởng đến kết quả phiên bản java của chúng tôi .

Ngoài ra, JAVA_HOME nên trỏ đến JDK và các ứng dụng khác sử dụng các tính năng của JDK, chẳng hạn như Maven, sử dụng nó.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem các bài viết của chúng tôi JAVA_HOME nên trỏ đến một JDK và cách thiết lập JAVA_HOME.

Vì vậy, chúng ta hãy xem xét các cách thay thế để tìm Java, trong trường hợp dòng lệnh không thành công.

3.1. Windows 10

Trên Windows, chúng ta có thể tìm thấy nó trong danh sách Ứng dụng:

 1. Nhấn nút Bắt đầu
 2. Cuộn xuống danh sách ứng dụng đến J
 3. Mở thư mục Java
 4. Nhấp vào Giới thiệu về Java

Chúng tôi cũng có thể xem các Chương trình và Tính năng đã cài đặt:

 1. Trong thanh Tìm kiếm , nhập Bảng điều khiển
 2. Nhấp vào Chương trình
 3. Nếu biểu tượng Java xuất hiện, thì Java đã được cài đặt
 4. Nếu không, hãy nhấp vào Chương trình và Tính năng, và tìm các phiên bản Java đã cài đặt trong J's

3.2. Mac OS X

Để xem Java 7 trở lên có được cài đặt trên máy Mac hay không, chúng ta có thể:

 1. Đi tới Tùy chọn Hệ thống
 2. Tìm biểu tượng Java

Đối với các phiên bản Java trước đó, chúng tôi sẽ cần:

 1. Mở Finder
 2. Chuyển đến thư mục Ứng dụng
 3. Đi tới thư mục Tiện ích
 4. Tìm ứng dụng Java Preferences

3.3. * Nix

Có một số trình quản lý gói khác nhau trong thế giới * nix.

Trong bản phân phối dựa trên Debian, chúng ta có thể sử dụng lệnh tìm kiếm ứng dụng :

$ sudo aptitude search jdk jre

Nếu có chữ i trước kết quả, thì điều đó có nghĩa là gói đã được cài đặt:

... i oracle-java8-jdk - Java™ Platform, Standard Edition 8 Develop ...

4. Các công cụ dòng lệnh khác

Ngoài java -version, có một số công cụ dòng lệnh khác mà chúng ta có thể sử dụng để tìm hiểu về cài đặt Java của mình.

4.1. Windows where Command

Trong Windows, chúng ta có thể sử dụng lệnh where để tìm nơi chứa java.exe của chúng ta :

> where java

Và đầu ra của chúng tôi sẽ giống như sau:

C:\Apps\Java\jdk1.8.0_31\bin\java.exe

Tuy nhiên, như với java -version , lệnh này chỉ hữu ích nếu biến môi trường PATH của chúng ta trỏ đến thư mục bin.

4.2. Mac OS X và * nix whereis

Trong một hệ thống * nix hoặc trên máy Mac trong ứng dụng Terminal, chúng ta có thể sử dụng lệnh:

$ which java

Đầu ra cho chúng ta biết lệnh Java ở đâu:

/usr/bin/java

Bây giờ hãy sử dụng lệnh whereis :

$ whereis java -b

Lệnh whereis cũng cung cấp cho chúng ta đường dẫn đến cài đặt Java của chúng ta:

/usr/bin/java

Như với java -version , các lệnh này sẽ chỉ tìm thấy Java nếu nó nằm trên đường dẫn. Chúng ta có thể sử dụng chúng khi chúng ta đã cài đặt Java nhưng muốn biết chính xác những gì sẽ chạy khi chúng ta sử dụng lệnh java .

5. Kết luận

Trong bài viết ngắn này, chúng tôi đã thảo luận về cách tìm hiểu xem Java có được cài đặt trên máy Windows 10, Mac OS X hay Linux / Unix ngay cả khi nó không có trên PATH.

Chúng tôi cũng đã xem xét một số lệnh hữu ích để định vị cài đặt Java của chúng tôi.